kostel

Pravidelný pořad bohoslužeb

  Školní rok Advent Prázdniny
pondělí
úterý
 17:30 adorace;   18:00 mše
 18:00 mše


středa
čtvrtek
pátek


07:00 mše
07:00 mše;   17:00-19:00 adorace
07:00 mše;   18:00 mše pro děti


06:40 rorátní mše
06:40 rorátní mše;   17:00-19:00 adorace
06:40 rorátní mše;   18:00 mše


07:00 mše
07:00 mše
07:00 mše

sobota
neděle

18:00 mše z neděle
6:45 mše;      10:00 mše

Aktuální kalendář bohoslužeb

Aktuální ohlášky: 9. - 16. prosince

 • Bohoslužby během následujícího týdne: beze změn.
 • Úmysly na mše svaté se dnes (9.12.) zapisují po mši svaté na leden až březen ve zpovědní místnosti.
 • Prohlídka a hra na varhany je možná dnes po druhé mši svaté, obzvláště pro ty, kdo umí hrát na klavír.
 • Informační schůzka k organizaci Misijního koláče proběhne dnes po mši svaté v místě, kde stává Betlém. Misijní  koláč proběhne pak v neděli 16. 12.
 • Příprava dětí a  rodičů na první sv. přijímání proběhne dnes (9.12.) v 17 hod. bude v kostele.
 • Setkání seniorů proběhne v úterý od 9 hod. v Katolickém domě.
 • Zpovídání před vánocemi proběhne v sobotu 22.12. od 9 hodin.
 • Stavění betlému proběhne tuto středu 12.12 od 16 hodin. Prosíme o velkou účast hlavně mužů. Jedná se o náročnou věc.
 • Charita Kopřivnice hledá dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku. Ti, kteří jsou ochotní pomoci, ať se napíšou na arch vzadu.
 • Spolčo mládeže bude v pátek 14.12 v 19 hodin na faře.
 • Ministrantská schůzka v pátek 14.12. v 16:30 na faře.
 • Máme nové internetové stránky farnosti a v této souvislosti chci poděkovat třem mladým, kteří vytvořili návrhy loga farnosti. Jsou vystaveny na nástěnce. Zatím je na stránkách verze k diskusi.
 • Mary’s meals – můžete přispět na velmi dobrý projekt jak pomoci dětem a jejich vzdělání v zemích třetího světa. Letáčky jsou vzadu na stolku, včetně modlitby za nasycení miliónů dětí.
 • Tradiční předsilvestrovská večeře manželů bude v pátek 28.12. po večerní mši svaté

Pravidelné aktivity přes školní rok

Aktivita Den, čas, místo místo Kontakt
Senioři – setkání Úterý měsičně, 9:00 KD - taneční sál Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Chlapi dvakrát do měsíce, 19:30 fara Petr Buzek, 739 293 098
Náboženství 1. třída Středa 15:20 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 2. třída Středa 14:30 fara Pavel Kupčík, 728 523 672
Náboženství 5.-7. třída Středa 15:20 fara o. Jan Jurečka, 732 576 490
Náboženství 8.-9. třída Středa 16:15 fara o. Jan Jurečka, 732 576 490
Společenství mládeže Sudé pátky, 19:00 fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Ministranti Sudé pátky, 16:30 fara o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I Pondělky, 18:45 kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II čtvrtky, 19:30 ZŠ Zdislava Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každou druhou středu v bytech Bohumínská Martina, 608 324 543
Maminky s dětmi - Broučci každou druhou středu 9:00 ZŠ Zdislava Bohumínská Martina, 608 324 543
Schola starší dle dohody   Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátek při dětské mši kostel Zuzana Kupčíková
Posezení nad Biblí Liché středy 19:00 KD - taneční sál Vít Raška, 734 435 231

Seleziánští spolupracovníci
Rodinné společenství
Společenství modlitby 

    info: o. Martin Kudla, 739 344 115
Nedělní kavárna + knihovna občas v Neděli, 11:00 KD - malý sál Pavlíková Hana, 739 457 954
Časopis čtvrtletník  zde Stanislava Rašková, 732 426 902

Aktuální aktivity

Svátosti - osobní setkání

 • Křest Postoupení křtu vychází z rozhodnutí, že chce člověk patřít Ježíši Kristu jako nevyššímu dobru a že se chce stát součástí jeho církve. U křtu dětí se křtí na víru rodičů, kteří je k setkávání s Kristem povedou (požadavky absolvovat přípravu - 4 setkání, víra aspoň jednoho z rodičů, kontaktujte farní úřad). U křtu dospělých se nabízí aspoň roční příprava (kontaktujte farní úřad).
 • Eucharistie (Mše svatá) - Mše svatá nám umožňuje se setkat s živým Kristem v Eucharistii, aby nás připodobnil k sobě. K přijetí Eucharistie je potřeba nebýt ve stavu těžkého hříchu a mít víru v Ježíšovou přítomnost. Příprava na První svaté přijímání u dětí probíhá v hodinách náboženství (vyžaduje se aspoň dva roky) a pak blízká příprava s rodiči, u dospělých na požádání individuálně. Setkání s Kristem probíhá rovněž v Božím slově a to dle liturgického kalendáře , lze využít i komentář k textům.
  Adorace - tiché setkání s Kristem ve vystavené Eucharistii, kdy se nechávám proměňovat jeho přítomností. On mi dává čas - hledí na mne a já hledím na Něho. 
 • Zranění vlastním hříchem
  Svátost smíření - 
  Půl hodiny před mší a během adorace
 • Nemocní
  • ​návštěvy doma, v nemocnici  - doma pravidelně první pátek; v SNLP Kopřivnice každé pondělí odpoledne
  • modlitba nad nemocným - na požádání 
  • svátost nemocných - v případě ohrožení života kdykoli na požádání 
 • Biřmování - dovršení svátosti křtu dary Ducha svatého ke službě druhým. Příprava je roční a začíná v září, když se najde dostatek zájemců. 
 • Svátost manželství - je rozhodnutím zavázat se nerozlučně jeden druhému a pozvat Krista ať naše manželství ovlivňuje dle své vůle. Příprava se skládá s přípravy Centra pro rodinu a individuálních setkání s knězem. 
 • Svátost kněžství - touží-li muž s maturitou po posvěcování sebe a druhých v Ježíšově jménu, pak je třeba říci svému faráří a on vysvětlí další kroky. Povolání ke kněžství rozlišuje žadatel a také Církev. 

Historie

 

Kostel svatého Bartoloměje se začal stavět na jaře roku 1893 a jeho stavba byla dokončena v roce 1895. Nebyl však původním kopřivnickým kostelem. První kostel byl dřevěný a stával na tzv. starém hřbitově, poblíž bývalého dědičného fojtství, asi 500 metrů od současného kostela. Kvůli špatnému stavu byl však v roce 1896 zbořen. Kdy byl přesně vystavěn, dnes už nevíme. Nejstarší písemná zmínka o něm však pochází z roku 1567, kdy byl do něj pořízen velký zvon svatého Václava. Dle odborníků však musel být tento kostel o mnohem starší, neboť svým slohem se podobal kostelu tichavskému, který byl postaven ve 12. století. Kromě zmíněného zvonu svatého Václava, byl zde roku 1568 instalován trojdílný rozkládací oltář s vyobrazením patrona kostela svatého Bartoloměje. Tento oltář je nejvýznamnější dochovanou historickou památkou původního kostela a v současné době je k vidění v kopřivnickém muzeu Fojtství. Historické varhany a skleněný lustr je umístěn v kapli sv. Marie Magdalény v Mniším.

Díky rozvíjejícímu se průmyslu nastal bouřlivý rozvoj obce a především stoupl počet obyvatelstva. Starý kostelík již nebyl svou kapacitou schopen pojmout nový příliv věřících. Proto byl založen fond pro stavbu nového kostela a 25. května 1891 bylo rozhodnuto o jeho stavbě. Obecní zastupitelstvo ustanovilo stavební výbor, který řídil veškerou stavbu. Kostel se započal stavět dne 15. dubna 1893. Tento rok byl pro stavbu velmi příznivý. Stavební materiály byly dováženy z různých části republiky. Základy bočních zdí byly 2 metry hluboké, věžní základy dosahovaly hloubky šesti metrů. Jen pro tyto základy věže se spotřebovalo na 50 sudů cementu. Pro samotnou hrubou stavbu bylo upotřebeno přes 600 000 kusů cihel. Všechny vnější ozdoby včetně nosných sloupů byly ulity z betonu vídeňskými odborníky. Do zimy byl kostel pod střechou. Roku 1894 se celá stavba omítla a na podzim byl kostel vymalován vídeňskými malíři. Do nového kostela byly přeneseny některé předměty ze starého kostela. Například socha P. Marie, socha sv. Bartoloměje, obraz Růžencové P. Marie, sv. Josefa a sv. Cyrila a Metoděje. Vnitřní výzdoba se neobešla bez podpory věřících, především movitějších občanů Kopřivnice z řad továrnických rodin. Vybavení chrámu věnovaly další významné osobnosti Kopřivnice, např. hlavní oltář a největší zvon věnoval továrník Adolf Šustala, manželky a panny kopřivnické věnovaly levý oltář a jmenovci sv. Josefa oltář pravý a varhany továrník Josef Šustala. Na pouť v r. 1906 byla pověšena nová Křížová cesta. Celá stavba nového pseudogotického chrámu stála něco přes 100 000 zlatých. K slavnostnímu vysvěcení nového kostela došlo 7. července 1895 a vysvětil ho olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. Toto svěcení a návštěva arcibiskupa byla samozřejmě veliká událost v celém okolí.

K bolestné události došlo 22. září 1916. Tehdy přišel přípis z nejvyšší konsistoře k rekvisici zvonů na válečné účely. Okna byly příliš úzká, aby jimi mohly být zvony shozeny dolů. Musely být tedy rozbity. V září r. 1926 byly do kostela umístěny nové zvony. Ale i tyto zvony potkal podobný osud, tentokrát během II. světové války.

Po II. Vatikánském koncilu došlo v interiéru kostela k některým změnám, aby mohly být slouženy bohoslužby v duchu obnovené liturgie. Středem mše sv. již není hlavní oltář se svatostánkem, ale obětní stůl, kde se zpřítomňuje nekrvavým způsobem oběť Ježíše Krista. Mši sv. slouží kněz čelem k lidu. Pro špatný stav byla zrušena kazatelna. Pro četbu z Písma svatého začal sloužit nový ambon. Další změny pak následovaly: zavedlo se ústřední topení, byla vyměněna břidlicová střešní krytina za měděnou, zateplila se okna (zdvojení), byla vybudována zpovědní místnost, která během bohoslužeb slouží pro matky s dětmi a nad ní vznikla zkušebna zpěvu pro scholu. Dále se podařilo vybudovat malé knihkupectví a toalety. V r. 2004 byly vyměněny některé prvky krovů, které byly napadeny škůdci a dřevokaznými houbami. Proběhla rovněž generální oprava elektroinstalace a byla komplexně obnovena původní malba interiéru.

Zvláštní místo v historii chrámu patří Betlému, jenž je přibližně stejně starý jako „nový“ kostel. Postupně byl rozšiřován a obohacen o pohybující se figurky. I u jesliček došlo ke změně - začaly se kolébat za zvuku jedné z nejkrásnějších koled Vánoc - Tichá noc.

 

Fotogalerie

Kontakt

Farní úřad Kněží Naše společnosti
     

Telefon: 733 141 642

e-mail: rkf.koprivnice (at) doo.cz

IČO: 48430625

Číslo účtu: 176 322 6379/0800

úřední hodiny: Pondělí 9-10, nebo po domluvě 

Adresa farnosti:

Štramberská 168/20a, 74221 Kopřivnice

Kostel: svatého Bartoloměje

Farář o. Martin Kudla

Telefon: 739 344 115 (mimo pondělí)

e-mail: martinkudla (at) seznam.cz

Kaplan o. Jan Jurečka 

Telefon: 732 576 490 (mimo úterý)

e-mail: janjurecka888 (at) gmail.com

Základní škola sv. Zdislavy

Centrum pro rodinu

Katolický dům

Skauti

Skautky